เกี่ยวกับเรา

NAME
: อาจารย์วุฒิชัย บุญครอง (WUTTHICHAI BOONKRONG)
GRADUTION
: Master BEHAVIORAL SCIENCE PSYCHOLOGY
CERTIFICATE
 
: The Art of Designing Games for Human Behaviouval Testing
: The Science of Modifying and Developing Human Behaviour
: Experimenting in Psychological Testing
: The Science Psychology Workshop on Tour
: Mind Management Trainer
: Thai Coach, by Thai Coach Associate
: Strategic Performance Management Master, by AJ. Narongwit Saentong (NS Value)

ปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ก่อการดีฝึกอบรม จำกัด
 • เป็นที่ปรึกษากลยุทธ์เรื่อง " คน " ให้กับ บริษัท NETKA จำกัด
 • เป็นที่ปรึกษากลยุทธ์ ด้านการตลาด บริษัท เซนทรัม จำกัด
 • เป็นวิทยากรที่ปรึกษาด้านการบริหารทีมงานทุกระดับให้กับบริษัท Betagro จำกัด (มหาชน) ใน

ทีมในองค์กร

ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และพัฒนาทักษะความสามารถพฤติกรรมผ่านจิต สำนึกด้วยวิธีการ “ Psycho Activities ” ที่ได้ผลเป็นรูปธรรมในยุคปัจจุบัน

ขอขอบคุณ

: ท่านผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรทุกท่าน ทุกองค์กรที่เลือกใช้ กลยุทธ์ สร้างคน สร้างทีม ด้วยหลักการถ่ายทอดพฤติกรรม เพื่อสร้างคนคุณภาพในองค์กรและแผ่นดินไทย

TITLE : Vice President & Training Director

กุศลกรรม ความดีงาม ในการเผยแผ่ทั้งปวง
ขอถวาย องค์ธรรม ผู้กำเนิดสรรพจักรวาล ฟ้า – ดิน
ขออุทิศแด่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บุรพชน ผู้กำเนิดสรรพวิทยาการ
ขอบูชาแด่ บุพการีต้นตระกูล ผู้ให้กำเนิด ความรัก เลี้ยงดูแลและให้การศึกษา
ขอคาราวะแด่ ครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการทั้งปวง
ขอมอบความหวังดีแด่ มวลมนุษยชาติ สหาย กัลยาณมิตรผู้ให้กำลังใจ
ขอแผ่เมตตาแด่ เจ้ากรรมนายเวร ทั้งหลาย
ศิษย์ผู้เคารพรักและมีครูเป็นคุรุทางปัญญา

วุฒิชัย บุญครอง

รูปแบบการฝึกอบรมและรายละเอียดของกลยุทธ์

 1. ใช้กิจกรรมนำบรรยาย
 2. ดำเนินการฝึกอบรมได้ทั้งในในห้องสัมมนา(Human Laboratory)และกิจกรรมภาคสนาม(Outdoor)ในกรณีที่จำเป็น
 3. ในการฝึกอบรมนั้น ผู้ดำเนินการฝึกอบรมจะประกอบด้วย วิทยากรจิตวิทยา วิทยากรนันทนาการ และผู้ช่วยวิทยากร (บางกรณี)
 4. เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีส่วนร่วมเห็น – ร่วมเล่น – ร่วมเป็นและร่วมทำ ตลอดเวลาให้ทุก คนได้สัมผัสกับสถานการณ์ที่เหมือนจริงในชั่วโมงการทำงานจากกลเกมจิตวิทยา (Psycho– Game)
 5. เกมส์จิตวิทยาสามารถดีไซน์ขึ้น ให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ คุณวุฒิ หรือวุฒิภาวะของคนที่แตก ต่างกันได้ อย่างเหมาะสม ไม่ยาก และไม่ง่ายจนเกินไป ไม่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุและไม่เหนื่อยจนเกินไป โดยเน้นให้ทุกคนได้ร่วมแสดง
 6. วิทยากรผู้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ นอกจากจะทำหน้าที่ดำเนินการและควบคุมกิจกรรมนั้นแล้ว เมื่อเปิดเกมส์จะทำหน้าที่ตามลำดับขั้นตอนพอสังเขปดังนี้ ชี้แนวทาง – สร้างแนวคิด – กระตุ้นจิตสำนึก - ฝึกทักษะ ในการแสดงพฤติกรรมอย่างชำนาญเพื่อมั่นใจจึงจะนำเข้าสู่เป้าหมายใหม่ต่อไป
 7. ตลอดหลักสูตร ในทุกนาทีของการฝึกอบรม นอกจากสารทางพฤติกรรมที่ผู้รับการอบรมจะได้รับแล้ว ยังให้อารมณ์และความรู้สึกหลากหลาย ท้าทาย การเรียนรู้ทุกอิริยาบถ

กลยุทธ์การพัฒนาพฤติกรรมทรัพยากรบุคคลแนวใหม่นี้ มีประโยชน์อย่างไร?

 1. เจาะจงแก้ไขปัญหาด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์กรท่านได้โดยตรงซึ่งใช้วิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล
 2. ละลายพฤติกรรมส่วนบุคคลที่เหลวใหลและเปลี่ยนย้ายจิตสำนึกสู่พฤติกรรมใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้ทันที โดยไม่จำกัดพฤติกรรมและไม่จำกัดวุฒิภาวะ
 3. มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดทักษะในการแสดงพฤติกรรมเป้าหมาย อย่างชำนาญและเป็นธรรมชาติจึงไร้การต่อต้าน หรือโต้แย้ง
 4. ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมง่ายขึ้น ทั้งการเรียนรู้ การยอมรับ และการนำไปใช้ปฏิบัติจริง ได้ผลแน่นอนกว่าการอบรมสัมมนา แบบบรรยายทั่วไป ที่เน้นสาระทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้และสติปัญญา แต่หวังผลในทางปฏิบัติไม่ได้
 5. ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมกิจกรรมตลอดเวลา มีการสื่อสารหลายทางบรรยากาศไม่เครียด ไม่น่าเบื่อหน่าย ไม่ต้องท่องจำ และไม่บังคับพฤติกรรม
 6. ไม่มีขีดจำกัดในการฝึกอบรมเพื่อละลายพฤติกรรมที่ต้องการ เพื่อหวังผลในการปฏิบัติใด ๆ ทั้งสิ้น
 7. สามารถจัดดำเนินการได้กับทรัพยากรบุคคล ทุกระดับ ทุกตำแหน่งและทุกวุฒิภาวะ โดยจะแบ่งกลุ่มแยกระดับหรือจัดดำเนินการร่วมกันก็ได้ผลเช่นกัน
 8. กลยุทธ์การฝึกอบรมนี้ มีหลายรูปแบบซึ่งสามารถดีไซน์ขึ้นให้สอดคล้องกับวุฒิภาวะของกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างแยบยล ไม่ซ้ำซาก แม้จะเป็นการฝึกอบรมแบบต่อเนื่องตลอดทั้งปีก็ตาม
 9. สร้างโอกาสให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการ ตั้งแต่ระดับกลางจนถึงระดับล่างได้มีโอกาสพัฒนาพฤติภาวะของตนเองเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเป็นกำลังสำคัญซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ขององค์กร ที่มีคุณภาพและพร้อมจะนำความสำเร็จมาสู่องค์กรได้ แทนที่จะมีเพียงผู้บริหารเท่านั้นที่มีโอกาสเช่นนี้

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพฤติกรรมมนุษย์นี้ดีอย่างไร ?

 1. หลังการฝึกอบรมแล้ว หวังผลได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม ในการนำไปปฏิบัติจริงได้มากกว่า
 2. เนื่องจากพฤติกรรมมนุษย์ไม่มีดีกรีแบ่งแยก สำหรับคนวัยทำงานจึงสามารถดำเนินการได้กับคนทุกระดับวุฒิภาวะ
 3. นอกจากเป้าหมายในการละลายหรือพัฒนาพฤติกรรมแล้ว ผู้เข้าอบรมทุกคนยังได้มีโอกาสผ่อนคลายความเครียดจากกิจกรรมสนุก หลากหลายรูปแบบให้ทั้งอารมณ์ ความคิด จินตนาการ เสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และพลานามัยไปในเวลาเดียวกัน
 4. เรียนรู้ง่าย เข้าใจง่าย ไม่ต้องท่องจำ และสามารถสร้างทักษะการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ได้โดยไม่ต้องบังคับหรือฝืนใจปฏิบัติ เมื่อผ่านการฝึกอบรมในเรื่องนั้น ๆ แล้ว

งานพัฒนาพฤติกรรมของศูนย์ " ก่อการดี " คือ อย่างไร ?

 1. จัดสร้างหลักสูตรการพัฒนาพฤติกรรม ตามวัตถุประสงค์ของท่าน โดยเจาะจงพฤติกรรมได้ไม่จำกัด
 2. ดีไซน์กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และวุฒิภาวะของคน ด้วยการใช้เกมส์จิตวิทยา นำบรรยาย ให้ทุกคนร่วมปฏิบัติจริง เพื่อสร้างทักษะ ( skill)ให้เกิดความเคยชินและชำนาญ ในการแสดงพฤติกรรมนั้นต่อไปโดยไม่เน้นการท่องจำหรือเป็นวิชาการเกินไปจนน่าเบื่อ แต่ให้เกิดความสนุกสนานบันเทิงไปพร้อม ๆ กันด้วย
 3. รูปแบบการนำเสนอ มีหลายลักษณะ เช่น PSYCHO – SHOW , WIDE GAMES และ MODERN WALKING RALLY หรืออื่น ๆ ที่มิได้เป็นเพียงนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์ทั่วไป ที่ท่านคุ้นเคย แต่ลึกซึ้งและแยบยลกว่าหลายเท่า

กิจกรรมการฝึกอบรมแนวใหม่ ในแบบ THE PSYCHOLOGY WORKSHOP คือ อย่างไร ?

 1. เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ( experience training) เน้นการละลายพฤติกรรมและพัฒนาพฤติกรรมส่วนบุคคลและเป็นทีม ที่เจาะจงพฤติกรรมเป้าหมายได้ เป็นรูปธรรม และหวังผลได้โดยไม่จำกัดวุฒิภาวะคน
 2. ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ นั้นจะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมตลอดเวลาเพื่อสร้างทักษะในการปฏิบัติจริงในสถานการณ์จำลอง ที่ถูกดีไซน์ขึ้นอย่างแยบยล ทั้งภายในห้องสัมมนา และภาคสนาม
 3. การฝึกอบรมรูปแบบนี้ ไม่จำเป็นต้องแบ่งระดับพนักงาน สามารถดำเนินการพร้อมกันได้ในทุกระดับวุฒิภาวะหรือทุกตำแหน่งงาน หรือจะแบ่งแยกก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ด้านพฤติกรรมของหลักสูตรนั้น และความสะดวกของแต่ละองค์กรเป็นหลักปฏิบัติ
 4. ทุกเกมส์พฤติกรรมที่ดีไซน์ขึ้น เพื่อนำไปสู่พฤติกรรมเป้าหมายนั้น ระหว่างปฏิบัติจะให้ความรู้สึกที่ดีชวนคิด ชวนติดตามอยู่ตลอดเวลา เช่น สนุกสนาน ตื่นเต้น ประหลาดใจ แปลกใจ ฯลฯ และพฤติกรรมเสริมต่อไปนี้ด้วย
  1. 4.1 สร้างความคุ้นเคยกันและกัน
  2. 4.2 ฝึกทักษะการกล้าแสดงออก ทั้งทางกาย และการสื่อภาษา
  3. 4.3 คลายเครียดและบันเทิง
  4. 4.4 พัฒนาความสัมพันธ์ในหมู่คณะและกับผู้บริหารของตนเอง

  จึงเห็นได้ว่า รูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ แม้ใช้กลเกมส์เป็นสื่อในการถ่ายทอดหรือเปลี่ยนย้ายจิตสำนึกไปสู่พฤติกรรมเป้าหมายใด ๆในหลักสูตรเช่นนี้ จึงแตกต่างกับการใช้เกมส์นันทนาการทั่วไปที่หวังผลเฉพาะการสร้างความคุ้นเคยในหมู่คณะ การพัฒนาการทำงานเป็นทีมที่ไม่อาจเจาะจงพฤติกรรมเป้าหมายได้ชัดเจนและเพื่อสร้างความบันเทิง ดังที่นิยมปฏิบัติกันอยู่โดยสิ้นเชิง เพราะนั่นเป็นเพียงแค่ผลพลอยได้ จากกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในแบบของเราเท่านั้นเอง ซึ่งท่านพิสูจน์ได้

 5. เป็นการพัฒนากลยุทธ์ที่ถูกต้องและได้ผล ในการพัฒนาพฤติกรรมคน ให้ทุกองค์กรได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรได้โดยตรง แทนการฝึกอบรมสัมมนาแบบเก่าที่หวังผลยาก

การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ เราเน้นอะไร?

 1. พฤติกรรมทางสังคมเฉพาะรายที่เหลวใหล ซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้ง แตกความสามัคคี ไม่ลงรอยกันหรือไม่ยอมรับกัน จนขาดความพร้อมเพรียงกันในการทำงาน หรือต่างคนต่างทำ บรรยากาศการอยู่ร่วมกันไม่ดี จนหวังความก้าวหน้าและความสำเร็จของงานไม่ได้ กลยุทธ์นี้ สามารถให้บุคลากรแต่ละราย ลด ละ เลิก พฤติกรรมที่เหลวใหลใด ๆ โดยไม่ต้องใช้กฎกติกาหรือว่าบังคับ ทำให้ทุกคนมีพฤติกรรมทางสังคมต่อกัน ในแบบที่ต่างยอมรับกันได้ เข้ากันได้ อย่างกลมกลืนและกลมเกลียวกันมากขึ้น ด้วยกระบวนการ Human Behaviour Modification (การละลายพฤติกรรม) พฤติกรรมที่เป็นปัญหาเฉพาะบุคคลที่ต้องแก้ไข เช่น หลงตัวเอง ไม่ซื่อสัตย์ ก้าวร้าว จุ้นจ้าน เกียจคร้าน มองคนอื่นในแง่ร้าย ชอบเอาเปรียบ ปากเสีย เจ้าปัญหา ไม่จริงใจ ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ ขี้อาย หูเบา ใช้อารมณ์ สอพลอนาย ขาดเป้าหมายในการดำเนินชีวิต ฯลฯ
 2. พฤติกรรมการทำงานร่วมกันที่เหลวใหล รายบุคคล จนหวังผลสำเร็จร่วมกันในการทำงานเป็นทีมไม่ได้อยู่ในลักษณะต่างคนต่างทำ ไม่พร้อมเพรียงกัน พฤติกรรมเป้าหมายของกลยุทธ์นี้ ที่จำเป็นต้องแก้ไขด้วยกระบวนการละลายพฤติกรรม เช่น ไม่เคารพกติกา ไม่มีวินัย ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่รู้หน้าที่ ไม่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา ไม่มีไฟในการทำงาน ทำงานไม่เต็มที่ ไม่เคารพสิทธิหน้าที่ของผู้อื่น เกลียดกลัวปัญหา ตัดสินใจไม่เป็น บกพร่องด้านการสื่อภาษา ขาดสติในการทำงาน นำความรู้ความสามารถมาใช้ประโยชน์ในการทำงานไม่เป็น ประมาท ชอบเก่งคนเดียว ฯลฯ
 3. เน้นการสร้างทักษะ (skill) ทั้งรายบุคคล และหมู่คณะ ในการแสดงพฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการอย่างชำนาญและเป็นธรรมชาติ แทนพฤติกรรมใด ๆ ที่เหลวใหล ด้วยสถานการณ์จำลองที่ดีไซน์ขึ้นให้ทุกคนต้องเผชิญซึ่งไม่ยากต่อการปฏิบัติ ง่ายที่จะเข้าใจ และไม่ซับซ้อนจนน่าเบื่อ แต่ให้ทั้งความสนุกสนาน ชวนคิด ชวนติดตามตลอดเวลา เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านพฤติกรรมโดยตรง ที่หวังผลในทางปฏิบัติจริง มากกว่ามุ่งเน้นวิชาการที่หวังผลในทางปฏิบัติไม่ได้ และวัดผลไม่ได้