ข้อคิดนอกกรอบ

การจ้างงานควรมีความชัดเจน

   

  ในการบริหารงานของธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาด เล็ก มักจะมีการจ้างงานแบบอำเภอใจ คือ ตามใจเจ้าของการตัดสินใจมักเกิดขึ้นจากความคิดของคนเพียงคนเดียวและไม่มี ระบบระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนไม่มีแผนงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า...ในหลายๆครั้ง เราจะพบเห็นการว่าจ

้างงานโดยการชักชวนจาก เพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง คนสนิท รุ่นพี่รุ่นน้อง และในหลายครั้งก็เกิดจากการรับคนเข้าทำงานแบบเกรงอกเกรงใจกัน และในขณะเดียวกันเจ้าของมักจะแอบภูมิใจเล็กๆว่าตนเองมีความสามารถทำให้คน อื่นมีงานทำจึงเป็นการจ้างที่ทำให้ได้คนที่มีคุณภาพไม่เหมาะสมมาทำงานทำให้ สูญเสียเวลาและต้นทุนในการบริหารงาน...และเมื่อได้คนมาทำงานแล้วเราควรมีสาย บังคับบัญชาที่ชัดเจนเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้ บังคับบัญชาจากระดับสูงลงมาระดับต่ำสุดขององค์กรมันจะเป็นการเสริมสร้าง ระเบียบวินัยในการสื่อสารกันในสายบังคับบัญชาและภายในองค์กร...ในสายงานที่ กำหนดวางแบบแผนขึ้นนั้น ควรมีการระบุอำนาจ หน้าที่ ความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อกันและต้องสามารถให้คุณและโทษต่อผู้ใต้ บังคับบัญชาได้ตามความเหมาะสม มีไม้บรรทัดที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเคารพเชื่อฟังและผู้บังคับบัญชาจะต้องมีความ ยุติธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้บังคับบัญชาด้วยใจใช่ด้วยแค่ หน้าที่...ถ้าแม่ปูเดินเบี้ยวจะให้ลูกปูเดินตรงได้อย่างไรเล่า...ครูอ๊อฟ