ข้อคิดนอกกรอบ

คนแบบไหนที่ทีมต้องการ

"คนแบบไหนที่ทีมต้องการ"
การที่ทีมของคุณจะเวอร์คได้นั้น จะต้องเป็นทีมที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยพลังอำนาจในตนเองด้านบวกของสมาชิกผู้ร่วมทีมแต่ละคนที่นำมันออกมาหล่อหลอมรวมกันขึ้นเป็นพลังร่วมเพื่อใช้ขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆของทีม...ดังนั้น"คนคุณภาพ"ใ

นแบบของทีมคุณภาพต้องเป็นคนที่
"เก่งงาน"มีความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานนั้นอย่างแท่จริง
"สมองไว"ต้องเป็นผู้เรียนรู้และปรับตัวในการเรียนรู้ได้ดีและไว มีความคิดสร้างสรรค์
"นิสัยดี" ต้องเป็นผู้มีจิตสำนึกดี มีพฤติกรรมดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
"มีไฟ"ต้องเป็นผู้มีแรงบันดาลใจในตนเองเพื่อที่จะทำงานมี่ยากๆและท้าทายให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
"คนเหลวไหล ใครล้มเหลว"
เป็นที่น่าประหลาดใจมากก็คือ ทั้งๆที่รู้ปัญหาดีอยู่ว่าอะไรเป็นอะไรแต่กลับไม่มีใครสามารถพัฒนาคุณภาพของพนักงานหรือแก้ไขปัญหาเรื่อง"คน"ที่มันเกิดขึ้นภายในทีมงานหรือองค์กรของตนอยู่ซ้ำซากได้อย่างสิ้นเชิง
สาเหตุแห่งความล้มเหลวด้านการจัดการคุณภาพพนักงานขององค์กรหรือทีมงานโดยทั่วไปมีอยู่ 5 ประการ คือ
1.เพราะทุกวันนี้แต่ละองค์กรเน้นที่การ"จ้างคน"มากกว่าลงทุน"สร้างคน"
2.เพราะคัดสรรคนดีมีคุณภาพจากสังคมที่พร้อมต่อการสร้างทีมได้ยากที่เรียกกันติดปากว่า"ที่ดีๆก็หาไม่ค่อยจะได้ ที่รับไว้ได้ก็ไม่ค่อยจะดี"นั่นเอง
3.เพราะองค์กรว่วนใหญ่เน้นที่จะพัฒนสคนให้เก่งมากกว่าสร้างคนดีและเก่ง จนมีคนเก่งอยู่เต็มทีมแต่ทีมก็คงยังไม่เวอร์คเหมือนเดิม เพราะขาดการบูรณาการจิตสำนึก
4.เพราะปัญหาด้านจิตสำนึกบกพร่องของคน ไม่ได้รับการดูแลแก้ไขอย่างใส่ใจจริงๆ
5.เพราะวิธีจัดการคนตามทฤษฎีจูงใจแบบตะวันตกนิยมมันเปลี่ยนคนที่เหลวไหลให้กลายเป็นคนที่สำนึกดี ประพฤติดีไม่.....
ดังนั้น ถ้าถามหาผู้รับผิดชอบด้านความล้มเหลวในเรื่องของการพัฒนาคน คุณเองก็อาจเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมอยู่ในความล้มเหลวนั้นด้วย
"หัวใจของการสร้างคนเพื่อทีม"
ไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์ล้วนมีหัวใจคนละดวงทั้งสิ้นดังนั้น หัวใจของทีมเวอร์คก็ล้วนมีดวงเดียวเช่นกันคือ "ความเป็นหนึ่งเดียว"
ถ้าทีมสามารถบรรลุถึงความเป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จก็จะสามารถเป็นทีมเวอร์คที่ดีได้และจะมีสมดุลของทีมด้วยกัน 5.ประการ คือ 1.กลมกลืน อยู่ร่วมกันอย่างลงตัว
2.ลื่นไหล ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ไฟแรง มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันให้สำเร็จ
4. แบ่งปัน มีจิตใจเอื้ออาทรต่อกัน และ แบ่งประโยชน์สุขร่วมกันอย่างเป็นธรรม
5. มั่นคง ศรัทธาจริงใจต่อกัน และมีใจยคดมั่นในทีมและเพื่อนร่วมงาน.....ครูอ๊อฟ